Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Działalność gospodarcza może nieść ze sobą wiele zagrożeń związanych z oszustwami prawnymi i praniem pieniędzy. Aby zachować transparentność działań oraz by ograniczyć potencjalne, negatywne konsekwencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem przez osoby sprawujące funkcje publiczne, powstała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. mówiąca o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Działalność gospodarcza a sprawowanie funkcji publicznej

Według artykułu 4 ustawy, osoby sprawujące stanowiska publiczne mają zakaz:

 • bycia członkiem zarządu, rad nadzorczych bądź komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz spółdzielni (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych)
 • bycia zatrudnionym oraz wykonywania innych zajęć w spółkach prawa handlowego, w których mogłoby dojść do nadużycia pełnionej funkcji (np. poprzez stronniczość lub interesowność)
 • prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami
 • zarządzania działalnością gospodarczą, bycia jej przedstawicielem bądź pełnomocnikiem
 • bycia członkiem zarządów fundacji prowadzącymi działalność gospodarczą
 • posiadania w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji oraz dysponowania udziałami przedstawiającymi więcej niż 10% kapitału zakładowego każdej z tych spółek.

Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Działalność gospodarcza – zwolnienie od zakazu jej prowadzenia

Powyższe zakazy obowiązują jedynie w trakcie pełnienia funkcji publicznych. Osoby zajmujące się za swojej kadencji wydawaniem decyzji w sprawach dotyczących indywidualnych przedsiębiorców, nie mogą u nich rozpocząć pracy przed upływem roku od zakończenia pełnionej funkcji publicznej. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z tego zakazu. Aby ją uzyskać należy złożyć odpowiedni wniosek w okresie między zakończeniem sprawowania funkcji publicznej a przed rozpoczęciem pracy w przedsiębiorstwie. W dokumencie powinno znaleźć się przede wszystkim uzasadnienie swojej decyzji oraz wskazanie konkretnego pracodawcy.

Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Kogo obejmują restrykcje dotyczące pełnienia funkcji publicznych?

Konkretne stanowiska, do których odnoszą się restrykcje dotyczące pełnienia funkcji publicznych, wymienione są w artykule 2 pkt 1-11 omawianej ustawy. Są to m.in. członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy urzędów państwowych zajmujący stanowiska kierownicze lub równorzędne.

Restrykcje dotyczą takich stanowisk jak np.:

 • prezydent miasta, burmistrz, wójt oraz ich zastępca
 • pracownik agencji państwowych
 • pracownik banków państwowych
 • członek zarządu województwa i powiatu
 • członek zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli
 • prezes, członek kolegium, naczelnik wydziału oraz inspektor do spraw kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Sankcje prawne ustawy

Jeśli osoba pełniąca funkcję publiczną nie przestrzega zasad dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci:

 • odwołania ze stanowiska
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • rozwiązaniu stosunków pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • wygaśnięciu mandatu (dotyczy prezydenta miasta, burmistrza oraz wójta).

Pamiętajmy, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z nadużyciami pełnionej funkcji – w tym oszustwom prawnym i praniu pieniędzy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź tutaj.

Zobacz również: Ustawa AML – Anti Money Laundering