Skarga pauliańska – ochrona wierzycieli

skarga pauliańska

Skarga pauliańska stanowi ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instytucja ta przeciwdziała negatywnym konsekwencjom niewypłacalności dłużników względem wierzycieli. Na czym polega skarga pauliańska i jakie elementy musi zawierać? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Czym są roszczenia pauliańskie?

Skarga pauliańska, znana również jako roszczenia pauliańskie, to żądanie wierzyciela o udzielenie ochrony prawnej w przypadku, gdy dłużnik podejmuje czynności prawne działające na szkodę dobra wierzycieli. Przykładem takiego działania jest umyślna sprzedaż bądź przekazanie części swojego majątku w celu uzyskania statusu niewypłacalności. Skarga pauliańska wywodzi się z prawa rzymskiego. W polskim prawie normują ją art. 527-534 Kodeksu cywilnego.

skarga pauliańska

Skarga pauliańska – podstawy do złożenia roszczeń

Podstawą do złożenia skargi pauliańskiej są sytuacje, gdy:

 • wierzycielowi przysługuje wierzytelność wobec dłużnika
 • dłużnik dokonał czynności prawnej – np. poprzez sprzedaż nieruchomości
 • czynność wykonano ze szkodą dla wierzyciela
 • dłużnik był świadomy swoich działań i tego, że wyrządza szkodę wierzycielowi
 • osoba trzecia uzyskała na skutek tej czynności korzyść majątkową
 • osoba trzecia miała świadomość szkodliwości uzyskanej korzyści – działała w złej wierze.

Aby wnieść skargę pauliańską, powyższe przesłanki muszą zostać spełnione w sposób kumulatywny (łączny).

skarga pauliańska

Elementy skargi pauliańskiej

Skarga pauliańska zawiera takie elementy jak:

 • właściwość sądu – ustalana na podstawie miejsca zamieszkania pozwanego
 • określenie pozwanego – pozwanym nie jest dłużnik, lecz osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową
 • przedstawienie wartości przedmiotu sporu – ustalana przez wartość wierzytelności
 • opłatę
 • określenie żądania
 • precyzyjne wskazanie czynności prawnej, którą poszkodowany chcę uznać za bezskuteczną – podanie m.in. rodzaju, stron, formy oraz daty dokonania czynności
 • uzasadnienie pozwu – zgodne z przesłankami skargi pauliańskiej
 • wniosek o zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego – czyli zakaz zbywania lub obciążania przedmiotu.

Chcąc złożyć wniosek o przyznanie roszczeń pauliańskich, warto zasięgnąć pomocy prawnej doświadczonego adwokata.

skarga pauliańska

Skarga pauliańska – skutki orzeczenia

Orzeczenie na mocy skargi pauliańskiej o bezskuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika, zapewnia ochronę wierzycielowi. Dzięki prawomocnej decyzji sądu, pożyczkodawca może dochodzić roszczeń majątkowych, które były przedmiotem sporu z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej. Wyrok sądu sprawia, że dana czynność prawna jest bezskuteczna jedynie w stosunku do wierzyciela, który ją zaskarżył. Dla dłużnika oraz wierzycieli osoby trzeciej czynność ta jest nadal skuteczna.

Najważniejszym skutkiem orzeczenia skargi pauliańskiej jest przede wszystkim rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik przeprowadza egzekucję dóbr zarówno na przedmiotach należących do dłużnika, jak i na zaskarżonym majątku należącym już do osoby trzeciej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z kontaktem z dłużnikami bądź dochodzeniem praw do postępowania egzekucyjnego, kliknij tutaj.

Zobacz również: Przedstawiciel przedsiębiorstwa