Przedstawiciel przedsiębiorstwa

Zmiany danych w KRS

Przedstawiciel przedsiębiorstwa to termin często spotykany w prawie gospodarczym. Powszechnie kojarzy nam się on głównie z pracownikiem danej firmy, reprezentującym ją w kontaktach z klientami. Pod względem prawnym termin ten odnosi się jednak do zupełnie innych osób. Kim są przedstawiciele przedsiębiorstwa i co należy o nich wiedzieć?

Kim jest przedstawiciel przedsiębiorstwa?

Przedstawiciel przedsiębiorstwa to pełnomocnik zajmujący się szeroko rozumianymi interesami firmy. Jest to osoba reprezentująca właściciela danego przedsiębiorstwa, upoważniona do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych w jego imieniu. Działania podjęte przez przedstawiciela bezpośrednio wpływają zarówno na firmę, jak i reprezentowanego. Powołanie przedstawiciela przedsiębiorstwa może mieć formę przedstawicielstwa ustawowego (opartego się na ustawie) bądź pełnomocnictwa (powołanego z racji oświadczenia mocodawcy).

Przedstawiciel przedsiębiorstwa – zakres kompetencji

Przedstawiciel przedsiębiorstwa zazwyczaj posiada zakres kompetencji wyznaczony przez osobę, którą reprezentuje. Pełnomocnik najczęściej zastępuje przedsiębiorcę w kontaktach zewnętrznych z klientami, sądami, bankami, organami administracyjnymi, jak i różnymi instytucjami oraz fundacjami. Pełni on funkcję reprezentanta mocodawcy i posiada pełnię uprawnień do zarządzania sprawami danego przedsiębiorstwa. Przedstawiciel ma prawo do dokonywania czynności sądowych (takich jak m.in. uczestnictwa w rozprawach oraz składania i odwoływania się od pozwów, apelacji, zażaleń, wniosków) i pozasądowych (zawierania umów, dokonywania płatności, zajmowania się sprawami podatkowymi, administracyjnymi i kontaktem z kontrahentami).

Kto może być przedstawicielem?

Przedstawicielami osoby prowadzącej działalność gospodarczą mogą być m.in. małżonkowie, wspólnicy oraz wyznaczone przez przedsiębiorcę osoby trzecie (np. radcę prawnego). Warto zaznaczyć, że pełnomocnik może być nim jedynie na określony czas. Mocodawca może zmieniać reprezentanta wedle swojej woli. Ponadto w przedsiębiorstwie może funkcjonować również większa liczba przedstawicieli. Jedynym warunkiem takiej sytuacji jest oznaczenie zakresu kompetencji przysługującemu każdemu z nich – nie powinny one na siebie nachodzić.

Prokura

Prokura to przede wszystkim specjalna forma przedstawicielstwa, którą mogą powołać przedsiębiorcy. Jej definicja i zakres obowiązków określa art. 109 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim, za prokurę uznaje się pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawicielstwo to polega na reprezentacji mocodawcy w czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Artykuł ten zaznacza również, że nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej.

Jeśli szukasz przedstawiciela w celu reprezentacji Twojej firmy w sprawach karnych, kliknij tutaj.

Sprawdź również nasze wcześniejsze artykuły: Nieuczciwa konkurencja