Nieuczciwa konkurencja

nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja, na skutek powszechnej globalizacji, staje się problemem wielu firm. Ogólnodostępne technologie informacyjno-komunikacyjne, outsourcing oraz łańcuchy dostaw sprawiają, że przedsiębiorcy są coraz bardziej narażeni na bezprawne działania ze strony swoich rywali. Praktyki te najczęściej mają na celu naśladownictwo, przywłaszczenie tajemnic oraz zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Nieuczciwa konkurencja to różnorodne, niezgodne z prawem (i powszechnie przyjętymi obyczajami) działania mające na celu zaszkodzenie firmie bądź zagrożenie jej interesom. Czynności te są przede wszystkim skutkiem rywalizacji między przedsiębiorstwami. Nieuczciwa konkurencja narusza prawa własności intelektualnej podmiotów gospodarczych oraz wpływa negatywnie na ich rozwój i aktywność.  Normy dotyczące tego zjawiska reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W dzisiejszych czasach zauważalny jest wzrost postępowań definiowanych jako nieuczciwa konkurencja. Dzieje się tak w dużej mierze z powodu znacznej popularności Internetu. Powszechność cyfrowych wykroczeń wspiera np. fakt poczucia anonimowości i bezkarności technologicznej. Ponadto większość przedsiębiorstw przekwalifikowała już całkowicie lub częściowo swoją działalność na elektroniczną, dlatego konkurenci mają ułatwiony dostęp do ich danych.

Co uznaje się za nieuczciwą konkurencję?

Warto zauważyć, że nie każdy rodzaj konkurencji jest uważany w świetle przepisów prawa za nieuczciwy. Sytuacja, w której spotykamy się z działalnością odbieraną przez nas jako niemoralną, nie oznacza, że wedle prawa mamy z taką styczność. Należy tutaj rozróżnić zawód, przykrość i poczucie krzywdy od realnych przejawów nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa konkurencja to m.in.

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, usług bądź towarów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • przejmowanie pracowników i klientów
 • naśladownictwo produktów
 • nieuczciwa lub zakazana reklama
 • sprzedaż lawinowa
 • wytwarzanie i używanie urządzeń niedozwolonych
 • utrudnianie dostępu do rynku
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczne.

Nieuczciwa konkurencja – odpowiedzialność prawna

Nieuczciwa konkurencja wiąże się z odpowiedzialnością cywilno-karną. Konsekwencjami tych czynów są grzywna oraz kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności na czas wyznaczony przez sąd. W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i naśladownictwa okres ten wynosi do 2 lat. Organizacja bądź kierownictwo systemem sprzedaży lawinowej podlega natomiast karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Ponadto pokrzywdzony przedsiębiorca może żądać od winnego:

 • zaniechania i usunięcia skutków niedozwolonych działań
 • złożenia jednokrotnego bądź wielokrotnego oświadczenia
 • naprawienia wyrządzonej szkody
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu po 3 latach od momentu popełnienia przestępstwa. Bieg przedawnienia jest odrębny dla każdego naruszenia.

Jeśli w Twojej firmie doszło do czynów nieuczciwej konkurencji bądź sam jesteś ich ofiarą, sprawdź tutaj.

Zobacz również: Fałszowanie dokumentów – jak temu zapobiec?